Copyright © 2012 "Powered by Doubleaa for MAYC-ICT (Moengo)"  ·  All Rights reserved  ·  SVC heeft de ANBI status.
Meld een probleem aan de web-master
Stichting Vrienden van Christoforus
SVC op Facebook
RSS Feed
Adverteren

Wederverkoop Suriname jaarkalender gestopt


Wij zijn gestopt met de wederverkoop van suriname jaarkalender.Wilt u een kalender aanschaffen, kijk dan op http://www.surinamekalender.com

Klik hier -> http://stichtingvriendenvanchristoforus.nl/Nieuwsbrieven.php voor onze nieuwsbrieven.
Extra ondersteuning aan het internaat. (Januari 2017)


Wegens de economische situatie in Suriname, heeft het internaat ons verzocht extra financiële ondersteuning te verlenen. Zo verstrekken wij een voorschot op de te verwachtten oninbare kostgelden en betalen wij voor het opschonen van het terrein van het internaat.
Reparaties directiewoning ( Januari 2017)


De SVC heeft de reparaties aan de directiewoning van het internaat, gefinancieerd. 
Het ontstaan van het internaat
De Fraters van Tilburg zijn een congregatie van mannelijke religieuzen. Zij zijn geen priester, maar stellen zich wel ten dienst van Kerk en samenleving. Zij leven in communiteitsverband.
Een van hun belangrijkste doelstellingen is vorming, opvoeding en onderwijs van jeugdigen, vooral  van kansarmen.
In 1902 vestigden zij zich in Suriname. Zij hebben daar hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het basis- en Mulo-onderwijs en de opleiding van leerkrachten. Ook hebben zij er enkele internaten gesticht. Één van deze internaten is het Christoforus internaat te Paramaribo in Suriname. Het internaat is bedoeld voor kinderen uit het binnenland van Suriname die voor het volgen van onderwijs aangewezen zijn op scholen in Paramaribo.
In maart 1966 vond een bespreking plaats had bij het bestuur van de fraters in Tilburg. Mgr. Kuypers verzocht de congregatie om in Paramaribo een internaat te exploiteren. Deze plannen werden in de jaren 1966-67 verder uitgewerkt met als resultaat dat in juni 1968 het Christoforus internaat aan de Prinssesestraat van start kon gaan.